Domeincheck Webmail
024-3724747
terug

Algemene voorwaarden

1. Begripsomschrijvingen
Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van AGN Business Internet BV verder te noemen AGN Business Internet, gevestigd te Nijmegen aan de Oude Haven 102 en ingeschreven in het handelsregister te Arnhem onder nummer 56840578.

Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van AGN Business Internet wordt gesloten.

Producten en Diensten
de door AGN Business Internet te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de huur van webruimte, de promotie van een website, de productie van multi media presentaties, de levering van dsl- en telecommunicatiediensten en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst
elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal formulier, of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van AGN Business Internet.

Website
de door of ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

DSL
de aansluiting die het mogelijk maakt om via de telefoonlijn gebruik te maken van breedbanddienstverlening.

Netwerkaansluitpunt
een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk dat dient voor het aansluiten van Randapparaten, met de voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van breedbanddienstverlening.

Randapparaten
apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie.

Telecommunicatienetwerk
de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten via kabels, radiogolven optische middelen of andere elektromagnetische middelen.

Netiquette
de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.

Antispam en Antivirus filterdienst
de filtertechnologie die uw e-mail scant op ongewenste e-mail (spam) en virussen voordat de e-mail in uw mailbox wordt afgeleverd.

2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen AGN Business Internet en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.
2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor AGN Business Internet niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege AGN Business Internet gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door AGN Business Internet schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door AGN Business Internet heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst voor internetdiensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. De overeenkomst voor internetdiensten wordt na afloop van de minimum termijn telkens automatisch verlengd met een termijn van 12 maanden, tenzij tenminste 3 maanden voor het verstrijken van een termijn schriftelijk en aangetekend door Opdrachtgever wordt opgezegd. DSL diensten hebben een opzegtermijn van 3 maanden, na verstrijken van de initiele contractsperiode zoals vermeld onder lid 1.
3. Indien Opdrachtgever een domeinnaam verhuist naar een andere provider, is Opdrachtgever verplicht voor iedere te verhuizen domeinnaam verhuiskosten aan AGN Business Internet te voldoen. Deze verhuiskosten dienen ter dekking van de vaste algemene kosten die AGN Business Internet maakt ten behoeve van het instandhouden van het dns-systeem. De hoogte van de verhuiskosten bedragen voor iedere te verhuizen domeinnaam de som van de eenmalige en jaarlijkse registratiekosten, zoals die gelden op het moment waarop het verzoek tot verhuizing bij AGN Business Internet is bekendgemaakt.
4. Indien Opdrachtgever de in het vorige lid omschreven verhuiskosten, of andere openstaande nota’s die betrekking hebben op overige geleverde diensten waarop deze voorwaarden betrekking hebben of hebben gehad, niet tijdig betaalt, draagt zij op voorhand de volledige beschikkingsbevoegdheid van de domeinnaam over aan AGN Business Internet en gaat zij er op voorhand mee akkoord dat AGN Business Internet de verhuizing van de domeinnaam terugdraait zodat het domein volledig onder het beheer van AGN Business Internet valt.
5. AGN Business Internet kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens AGN Business Internet niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
6. AGN Business Internet heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
7. Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft AGN Business Internet het recht de overeenkomst voor internetdiensten met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- Opdrachtgever in strijd handelt met de netiquette;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Levering en leveringstijd
1. Om te kunnen beoordelen of Opdrachtgever beschikt over een voor DSL van AGN Business Internet geschikte aansluiting op de vaste telefoondienst, zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd. Indien uit de tests blijkt dat Opdrachtgever niet beschikt over een aansluiting waarover DSL geleverd kan worden, zal AGN Business Internet gerechtigd zijn de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
3. De levering van 'onbeperkt dataverkeer' geschiedt onder een 'fair use policy'. Indien opdrachtgever onevenredig veel bandbreedte betrekt, gemeten naar gemiddeld gebruik, heeft AGN Business Internet het recht de levering van diensten te staken. Vooruitbetaalde hosting bedragen worden niet gerestorneerd.
4. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van AGN Business Internet zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd van DSL verbindingen waarbij vertraging gevolg is van storingen of capaciteitsproblemen in het DSL-net of KPN-net zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6. Onderhoud en storingen
1. Ten behoeve van onderhoud kan AGN Business Internet tijdelijk (een deel van) DSL buiten gebruik stellen. AGN Business Internet zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
2. De technische eigenschappen van DSL van AGN Business Internet of van het Telecommunicatienetwerk kunnen worden gewijzigd. Waar dat mogelijk is zal AGN Business Internet trachten de bedoelde wijzigingen uit te voeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Opdrachtgever en de door hem gebruikte Randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor Opdrachtgevers, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan 1 maand - of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is - nadat deze is bekend gemaakt.
3. Indien er een storing optreedt in het functioneren van DSL van AGN Business Internet dient de storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan AGN Business Internet bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.
4. Opdrachtgever dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. Een storing zal door AGN Business Internet naar beste kunnen en zo snel mogelijk worden opgeheven. De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van AGN Business Internet.
5. De kosten voor het storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door niet goed functionerende Randapparaten of de aanwezigheid van andere apparatuur die van invloed is op DSL van AGN Business Internet.
Met Opdrachtgever kan een andere regeling terzake van de kostenverdeling worden overeengekomen.
6. Indien een storing als bedoeld in het vorige lid zich (mede) uitstrekt tot (DSL)aansluitingen van andere opdrachtgevers van AGN Business Internet, is AGN Business Internet gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever vanaf wiens DSL van AGN Business Internet de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

7. Overmacht
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. AGN Business Internet is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

8. Prijzen
1. Alle door AGN Business Internet genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. AGN Business Internet heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van AGN Business Internet.
2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, voor de internetdiensten bij vooruitbetaling in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen per ten eerst voor de minimale looptijd en vervolgens per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, dan wel driemaandelijks per automatische incasso, zo niet behoudt AGN Business Internet het recht de geleverde diensten (tijdelijk) stil te leggen.
4. AGN Business Internet stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
5. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de AGN Business Internet aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal AGN Business Internet een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
7. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe Opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
8. In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan AGN Business Internet is voldaan.
10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt AGN Business Internet een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient AGN Business Internet het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

10. Eigendomsvoorbehoud
1. Al het door AGN Business Internet vervaardigde softwarematige en grafische materiaal, ook indien dit is gebaseerd op door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal, is en blijft eigendom van AGN Business Internet. Dit geldt ook voor alle bijhorende intellectuele eigendomsrechten; deze berusten bij AGN Business Internet en blijven bij AGN Business Internet berusten, ook nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of AGN Business Internet.
2. AGN Business Internet verplicht zich alle in lid 1. van dit artikel bedoelde eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te zullen dragen, indien Opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor deze rechten. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door AGN Business Internet, doch bedraagt in ieder geval de som van de eenmalige ontwerpbijdrage en de bijhorende jaarlijkse host- en servicebedragen, zoals die gelden voor een internetsite met de omvangkenmerken van de onderhavige, over te dragen internetsite, op het moment waarop het verzoek tot overdracht bij AGN Business Internet is bekendgemaakt door Opdrachtgever.
3. Indien AGN Business Internet er kennis van krijgt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van AGN Business Internet, waaronder onder meer begrepen het hergebruiken van materiaal of delen van materiaal, als bedoeld in lid 1. van dit artikel, al dan niet na (kopieer)bewerkingen, zal zij Opdrachtgever in gebreke stellen en is AGN Business Internet gerechtigd een vergoeding voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten te eisen, waarbij de hoogte van deze vergoeding ten minste 4 maal de waarde bedraagt van de vergoeding als vermeld in lid 2. van dit artikel. Indien Opdrachtgever deze vergoeding niet tijdig betaalt, draagt zij op voorhand de volledige beschikkingsbevoegdheid van de domeinnaam waaraan het bewuste materiaal is gekoppeld over aan AGN Business Internet en gaat zij er op voorhand mee akkoord dat AGN Business Internet de verhuizing van de domeinnaam terugdraait zodat het domein volledig onder het beheer van AGN Business Internet valt.
4. Opdrachtgever staat in voor al het gebruik dat van DSL van AGN Business Internet wordt gemaakt vanaf de locatie van Opdrachtgever, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. Opdrachtgever staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met voorzieningen op een overeengekomen locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is. Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van DSL van AGN Business Internet, of van aangesloten Randapparaten is Opdrachtgever verplicht aan de door AGN Business Internet te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van AGN Business Internet noodzakelijk is kan AGN Business Internet DSL zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

11. Aansprakelijkheid
1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is AGN Business Internet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van AGN Business Internet voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
2. AGN Business Internet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade.
3. Opdrachtgever vrijwaart AGN Business Internet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van AGN Business Internet.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. AGN Business Internet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. AGN Business Internet is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. AGN Business Internet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
6. DSL van AGN Business Internet is een toepassing van een nieuwe technologie. Indien AGN Business Internet genoodzaakt wordt om technische of andere redenen de dienst DSL van AGN Business Internet te beëindigen of te wijzigen zal zij daartoe gerechtigd zijn, zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn.
7. AGN Business Internet garandeert niet dat de Antivirus filterdienst alle bekende virussen identificeert. De E-mail Antivirus filterdienst biedt geen 100% bescherming tegen het ontvangen van virussen. AGN Business Internet is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade, tenzij zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AGN Business Internet. Met name is AGN Business Internet niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet correct functioneren van de Antivirus filterdienst. Schade welke naar het oordeel van Opdrachtgever is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AGN Business Internet, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontstaan daarvan, schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan AGN Business Internet te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van AGN Business Internet is gebracht, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. AGN Business Internet is nimmer aansprakelijk voor een bedrag dat groter is dan één jaarlijkse abonnementsvergoeding van Opdrachtgever, behorende bij de E-mail Antivirus filterdienst.
8. Opdrachtgever vrijwaart AGN Business Internet tegen aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Antispam en Antivirus filterdienst.
9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die AGN Business Internet mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
10. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan AGN Business Internet. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die AGN Business Internet als gevolg daarvan lijdt.

12. Buitengebruikstelling
1. AGN Business Internet heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens AGN Business Internet niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. AGN Business Internet zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van AGN Business Internet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door AGN Business Internet gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

13. Reclame
1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens AGN Business Internet vervalt.
2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van AGN Business Internet.
3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Informatieverstrekking
1. Opdrachtgever zal aan AGN Business Internet desverlangd de gegevens verschaffen die AGN Business Internet nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van DSL, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.
2. AGN Business Internet zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van Opdrachtgever verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

15. Wijziging van de voorwaarden
1. AGN Business Internet behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AGN Business Internet en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Terug

Laatste nieuws